Užhorod.info

Erb města Užhorod

Kouzlo Užhorodu vychází mimo jiné z jeho pestré minulosti. Město Užhorod bylo součástí několika státních celků. Střídali se zde vládci různých národností a všichni zde zanechali své stopy.

S historií města úzce souvisí text o užhorodském hradu.

Zajímavý pohled na historii města nabízí historické pohlednice.

Historie ve zkratce: V 8. až 10. století slovanské sídliště, v 9. století součást Velké Moravy. Od 11. století součást Uherska (respektive. Rakousko-Uherska). V letech 1919 – 1938 součást Československa (správní středisko Podkarpatské Rusi), 1938 – 1944 Maďarska. V roce 1945 připojený k SSSR, od 1991 součást samostatné Ukrajiny.

Nejstarší známé osídlení oblasti pod Karpatami se datuje do období starší doby kamenné. V 6.století př.nl. se do oblasti dostávají Skytové a 400 let př.n.l. Keltové, v 1.století př.n.l. přicházejí Dákové a Germáni. Okolo roku 100 n.l. bylo území součástí římské provincie Dácie na kterou průběžně najížděli loupeživí Jazygové a germánští Vandalové V roce 375 n.l. do oblasti přicházejí Hůnové a začíná tzv. stěhování národů., které způsobilo úprk původních kmenů dále na západ. Stěhování národů ukončil příchod slovanských kmenů. V roce 567 se objevují noví nájezdníci - Avaři, kteří asimilují zbytky místního románského obyvatelstva, germánských a slovanských kmenů. Vzniká slovansko-avarská symbióza. Koncem 8.století n.l. je Avarská moc ukončena franckými vojsky Karla I.Velikého. Ve stejnou dobu do střední Evropy přicházejí iránskojazyční Alanové, turkotatarští Bulhaři, Vikingové a objevují se Bílí Chorvaté.

Prvními známými obyvateli území dnešního Užhorodu byli příslušníci slovanského kmene Bílých Chorvatů (druhá polovina 1.tisíciletí).

V 9.století n.l. se hrad a město stalo centrem slovanského knížectví v jehož čele stál legendární kníže Laborec. Knížectví vazalem Velké Moravě. Je možné že se zde v období slovanského knížectví objevili i sv.Cyril a sv.Metoděj, poté co byli v roce 885 Svatoplukem vyhnáni z Velké Moravy. Laborec byl (903?) poražen vůdcem maďarských kmenů Arpádem z Atelkuzu a následně zde Arpádovci až do roku 1241 vládli.

V letech 1241—1242 v době tatarsko-mongolských nájezdů, bylo město vypáleno Baťu chánem.

V roce 1248 se začal na příkaz uherského krále Bejly IV. budovat Ungujvar - Nový Užhorod. V roce 1290 se vládcem města stal kancléř Uherského království Abo Amodej. V roce 1312 se pánem města stal Petro Petuni, který v roce 1315 povstal proti králi. Povstání bylo za 2 roky potlačeno.

V roce 1318 dostala město do vlastnictví rodina italských hrabat Drughetů, kteří zde následně vládli 360 let. V roce 1430 obdržel Užhorod královské privilegia a začal být oficiálně nazýván Privilegované město Ungvar.

V roce 1514, za časů Dožiho povstání bylo město zcela zničeno.

29. srpna 1526 v bitvě u Moháče, turecká vojska Sulejmana I. porazila maďarská vojska Ludvíka Jagellonského (mimo jiné také českého krále) a uherské království bylo rozděleno na 3 části. 1. Transilvánské knížectví (Sedmihradsko), 2. Centrální Uhry (přibližně dnešní Maďarsko) pod vládou Turků a Královské Uhersko ((Slovensko, Burgenland, západní Chorvatsko) pod vládou Habzburků. V té době byl Užhorod místem častých bojů. Užhorod připadnul k Královskému Uhersku, ale např. v roce 1538 náležel k Sedmihradsku, v r.1540 ho obsadily rakouské vojska a v roce 1564 byl opět pod vládou Sedmihradska. V této zdánlivě nepříznivé době hospodářství vzkvétalo a dařilo se obchodu. Zároveň se Užhorod v té době stal arénou nepřátelství mezi pravoslavím, protestantizmem a katolicizmem. Výsledkem bylo v roce 1646 vyhlášení Užhorodské únie, které znamenalo vznik řecko-katolické církve.

V roce 1707 byl Užhorod sídlem Františka II Rákócziho (II. Rákóczi Ferenc), vůdce protihabsburského povstání v letech 1703-1711.

V 18. století se na jarmarky v Užhorodu sjížděli kupci z Slovenska, Německa, Uher, Moldávie Polska Ruska i Řecka. Na konci XVIII. stol. se začíná s budováním města i na levém břehu Uže.

Začátek 19. století byl charakterizován ekonomickými změnami. V městě vznikly první továrny. V rámci uherské revoluce (1848-1849) byl 27.března 1848 v Užhorodu oficiálně vyhlášen konec monarchie v Uhersku (po potlačení revoluce za pomoci ruské carské armády byla monarchie obnovena). V roce 1849 se Užhorod stal centrem Ruskoho okruhu, nového teritoriálního útvaru v rámci Rakouského impéria. Rusky okruh byl už v roce 1850 zrušen. V roce 1872 byla zprovozněna železnice Užhorod - Čop. V roce 1897 byl Užhorod telegrafem spojen s Budapeští. V 1902 byla vybudována prvá Užhorodská elektrárna.

Podle sčítání lidu z roku 1910 mělo město 16919 obyvatel.

I. světová válka zpomalila tempo rozvoje města. V jejím průběhu se fronta přiblížila na 15 km k Užhorodu.

Po prohrané válce Maďaři ustanovili na Zakarpatí administrativní celek Ruszka Krajna.

12. ledna 1919 českoslovenští legionáři obsadili městskou část nacházející se na pravém břehu řeky Už. Levý břeh zůstal pod maďarskou správou.

10.září 1919 se stala Podkarpatská Rus na základě dohody z Saint-Germain součástí Československa a Užhorod se stal hlavním městem Podkarpatské Rusi.

V následujících letech se z Užhorodu stalo moderní město s rostoucí ekonomikou. Celkové státní výdaje na Podkarpatskou Rus činily v té době šestinásobek daňových příjmů z tohoto území. Na druhou stranu Československo fakticky nesplnilo sliby související s autonomií.

Po Vídeňské arbitráži v roce 1938 (2.listopad) připadl Užhorod s jihem Podkarpatské Rusi, Mukačevem a Berehovem Hortiovskému Maďarsku. Centrem podkarpatské Rusi se poté stalo město Chust. 22. listopadu 1938 československá vláda vyhlásila faktickou autonomii Podkarpatské Rusi. Do té doby byla autonomie, která byla zajištěna ústavou pouze formální. 16.března 1939 proběhla evakuace velké části čs. jednotek ze zbytku Podkarpatské Rusi a 18.března 1939 v pozdních večerních hodinách dokončily maďarské jednotky obsazení Karpatské Rusi. (ale ještě 21. března se brání oddíl československých vojáků u Bočkova; jiné skupiny prchají do hor)

27. října 1944 osvobodily 2 sovětské tankové divize Užhorod od maďarských a německých vojsk. Během II. světové války byla prakticky zničena početná užhorodská komunita Židů. Na Zakarpatí žilo před válkou okolo 102 tisíc Židů a po válce se jich vrátilo jen několik desítek.

Ihned po osvobození začala v Užhorodě fungovat československá správa. Na nátlak vedení SSSR byla 29. června 1945 podepsána smlouva o odstoupení Podkarpatské Rusi a části východního Slovenska Sovětskému svazu. a oblast se stala součástí Ukrajinské SSR.

V roce 1945 byla založena Užhorodská státní univerzita (nyní Užhorodská národní univerzita).

V lednu 1946 se Užhorod stal centrem nově vytvořené Zakarpatské oblasti

V roce 1991 se Užhorod stal jedním (nejmenším) z 23 regionálních hlavních měst nezávislé Ukrajiny.

Rozdělení československé federace v roce 1993 ukončilo snahy podkarpatských představitelů o anulování dohody z roku 1945 a opětovné přičlenění Podkarpatské Rusi k Československu.

V roce 2002 byla na hlavním náměstí po bouřlivých diskusích odhalena busta T.G.Masaryka (socha TGM z roku 1928 byla odstraněna v roce 1939 po převzetí města Maďary). V roce 2013 byl Masarykovým jménem pojmenován jeden z mostů přes řeku Už.

Plánek Užhorodu « » popis Užhorodu, turistické zajímavosti « » Užhorodský hrad « » Něvické « » Ubytování v Užhorodu « » Doprava do Užhorodu « » Přeprava po Užhorodu « » Víza, formality « » Služby pro turisty « » Historické pohlednice « » Současné pohlednice « » Historie města

Jestliže objevíte jakoukoliv chybu, nepřesnost nebo zastaralou informaci, pak mne prosím informujte. Budu vděčný za jakýkoliv materiál týkající se Užhorodu a okolí. Zajímají mne vaše příběhy, zážitky, poznatky, fotografie, pohlednice, poštovní známky, propagační materiály atd. Vítám návrhy na spolupráci. Kontakt je petr@uzhorod.cz, použít můžete také kontaktní formulář.

Užhorod.info je informační web o hlavním městě Zakarpatí Užhorodu. Web jsem začal psá jako jeho častý návštěvník a dnes jej spravuji už jako obyvatel Užhorodu. Pro zájemce o Ukrajinu, Podkarpatskou Rus a Užhorod nabízím komerční služby na webu Uzhorod.cz.

Turistům mohu pomoci zorganizovat vyjímečný pobyt za cenu, které bude nižší než s cestovkami. Přímo v Užhorodu nabízím krátkodobé ubytování v domku v centru města a v panelákovém bytě. Neváhejte mne kontaktovat na petr@uzhorod.cz

Doporučuji:

Na sociálních sítích provozuji k tématu následující stránky: